Decyzją J.M. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 9 listopada 2011 r., do Rejestru Kół Naukowych i Organizacji Studenckich wpisano Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej UMCS. W tym samy dniu powstało nasze bratnie Koło Naukowe Prawa Spółek. Nasze koło działa przy Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Nasze Koło tworzą ludzie z pasją. Wśród nas są przedsiębiorcy, artyści, osoby piszące blogi, a co najważniejsze zwykli studenci. Mimo krótkiego stażu na scenie kół naukowych realizujemy następujące projekty: Szkołę Prawa Własności Intelektualnej oraz konkurs IP Contest. Stawiamy też na nasz rozwój naukowy wobec tego organizujemy sesje naukowe zwane przez nas „minikonferencjami” (nasze słowo, pisane bez błędu), spotkania merytoryczne z Naszym Opiekunem oraz uczymy się praktycznego spojrzenia na IP w ramach pomocy prawnej.

Za cel swej działalności przyjęło rozpowszechnianie i rozwój wiedzy z zakres prawa własności intelektualnej zakresu regulacji prawnych dotyczących:

  • utworów
  • przedmiotów praw pokrewnych
  • praw do dóbr własności przemysłowej (m.in. wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów
    przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych)
  • zwalczania nieuczciwej konkurencji

Opiekunem koła jest doktor Adrian Niewęgłowski, pracownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS.

W celu zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat działalności Koła zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: http://knpwi.umcs.lublin.pl.