Ważniejsze publikacje z ostatnich kilku lat

  • P. Bryłowski, A. Kidyba, K. Kopaczyńska – Pieczniak, Prawo spółek kapitałowych w praktyce, Fundacja Promocji Solidarności, Gdańsk 2003.
  • P. Bryłowski, A. Kidyba, K. Kopaczyńska – Pieczniak, Prawo spółek handlowych, Zakamycze, Kraków 2004.
  • P. Bryłowski, A. Kidyba, K. Kopaczyńska – Pieczniak, Prawo spółek handlowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
  • M. Dumkiewicz, Wspólność udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
  • Z. Gawlik – Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania w celu prywatyzacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Przemyśl 2005.
  • A. Goldiszewicz, Treść i charakter prawny umowy deweloperskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
  • A Kidyba – Atypowe spółki handlowe, Zakamycze, Kraków 2006.
  • A. Kidyba – Handlowe spółki osobowe, Biblioteka Prawa Spółek, t. I, Zakamycze, Kraków 2006.
  • A. Kidyba – Handlowe spółki osobowe, Biblioteka Prawa Spółek, t. I, Wolters Kluwer (III wyd.), Warszawa 2010.
  • A. Kidyba, H. Cioch – Ustawa o fundacjach. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
  • A. Kidyba – Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia, C. H. Beck, Warszawa 2007.
  • A. Kidyba – Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I i II, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
  • A. Kidyba (współautor) – Kodeks spółek handlowych. Komentarz (W. Pyzioł red.), Lexis Nexis, Warszawa 2009.
  • A. Kidyba – Prawo Handlowe, C. H. Beck, Warszawa 2009.
  • A. Kidyba – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa 2009.
  • A. Kidyba (red. i współautor) – Kodeks Cywilny. Komentarz, t. I, część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
  • A. Kidyba (red.) – K. A. Dadańska, T. Filipiak, Kodeks Cywilny. Komentarz, t. II, własność i inne prawa rzeczowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
  • A. Kidyba (red.) – Z. Gawlik, A. Janiak, G. Kozieł, A. Olejniczak, A. Pyrzyńska, T. Sokołowski, Kodeks Cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania – część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
  • A. Kidyba (red.) – Z. Gawlik, A. Janiak, K. Kopaczyńska-Pieczniak, G. Kozieł, E. Niezbecka, T. Sokołowski, Kodeks Cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania – część szczegółowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
  • A. Kidyba (red.) – E. Niezbecka, Kodeks Cywilny. Komentarz, t. IV, spadki, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
  • A. Kidyba (red.) – M. Michalski, Spółka Akcyjna, Biblioteka Prawa Spółek, t. III, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
  • A. Kidyba (red.) – M. Michalski, Spółka Akcyjna, Biblioteka Prawa Spółek, t. III, Wolters Kluwer (II wyd.), Warszawa 2010.
  • A. Kidyba (red.) – A. Witosz, Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych, Biblioteka Prawa Spółek, t. IV, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
  • A. Kidyba (red.) – A. Witosz, Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych, Biblioteka Prawa Spółek, t. IV, Wolters Kluwer (II wyd.), Warszawa 2010.
  • A. Kidyba, R. Skubisz (red.) – Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. dr hab. Marii Poźniak – Niedzielskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
  • A. Kidyba – Status prawny komandytariusza, Branta, Bydgoszcz 2000.
  • A. Kidyba (red.) – Meritum. Prawo Spółek 2007/2008, Wolters Kluwer/ABC, Warszawa 2007.
  • A. Kidyba (red.) – Pozakodeksowe umowy handlowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
  • A. Kidyba, Handlowe spółki osobowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
  • A. Kidyba (red.) – U. Promińska, Spółka partnerska, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
  • K. Kopaczyńska – Pieczniak, Ustanie członkostwa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Zakamycze, Kraków 2002.
  • K. Kopaczyńska – Pieczniak – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Biblioteka Prawa Spółek, t. II, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
  • K. Kopaczyńska – Pieczniak – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Biblioteka Prawa Spółek, t. II, Wolters Kluwer (II wyd.), Warszawa 2010.
  • K. Kopaczyńska – Pieczniak, Pozycja prawna wspólnika spółki jawnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
  • G. Kozieł – Przeniesienie praw i obowiązków wspólników w handlowych spółkach osobowych. Uwagi na gruncie regulacji art. 10 k.s.h., Zakamycze, Kraków 2006.
  • A. Niewęgłowski, Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
  • D. Nowak, Wadliwa spółka partnerska, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
  • M. Poźniak-Niedzielska (współautor) – Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (J. Szwaja red.), C. H. Beck, Warszawa 2006.
  • M. Poźniak – Niedzielska (współautor) – System prawa prywatnego, t. XIII, Prawo autorskie (J. Barta red.), C. H. Beck, Warszawa 2007.
  • M. Poźniak – Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Branta, Bydgoszcz 2006.
  • M. Poźniak – Niedzielska (współautor) – Prawo własności przemysłowej (U. Promińska red.), Diffin, Warszawa 2005.
  • M. Poźniak – Niedzielska, J. Sieńczyło – Chlabicz, Europejskie prawo wzorów przemysłowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
  • J. Szczotka – Spółka jawna, Branta, Bydgoszcz 2003.
  • J. Szczotka – Sprzedaż konsumencka. Komentarz, Verba, Lublin 2007.
  • J. Szczotka, Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.